Violet Gin

Ingredients:

🔸2 oz Empress gin

🔹0.75 oz Wintergreen syrup

🔸0.75 oz Fresh lime juice

🔹0.25 oz Fino sherry

🔸0.25 oz Maraschino liqueur

🔹1 Egg white

⚜ī¸
@trufflesontherocks

You may also like

Recently viewed